اگزوز و سر اگزوز خودرو

بیوامارکت

logo
محصولات دسته اگزوز و سر اگزوز خودرو
فلسفه ی اگزوز اسپورت :
اگزوزخودرویاهروسیله ی نقلیه ی موتوری دیگری وظیفه ی بازدم تنفسی موتوررابرعهده داردکه هرچقدرسرعت وسهولت بازدم تنفسی بهتروبیشترباشد راندمان بهتری درعملکردوشتابگیری(لانچ)وسیله ی نقلیه دارد.